giỏ hàng

Tin Bài

Chúng ta chỉ là khách trọ
Trong cuộc đời này, Chúng ta chỉ là khách trọ trần gian, những lữ khách...
Buông xả để chuyển hóa
Buông xả ở đây không phải là buông tha hay là chối bỏ chạy trốn...
TÙY DUYÊN
Tùy duyên mà thường sáng tỏ không có mê, không có mờ, tùy duyên mà...